Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Umowa cywilnoprawna a umowa o dzieło

Terminy w prawie cywilnym jasno określają sposób zawierania umów o świadczenie usług z osobami fizycznymi. Generalnie, ich mianem określamy umowy cywilnoprawne, jednak w specyficznych warunkach mogą zostać uznane jako umowy o pracę. Wówczas nie Kodeks Cywilny, a Kodeks Pracy będzie definiował poszczególne prawa i obowiązki każdej ze stron. Prawo Pracy to oddzielna gałąź prawa, której zadaniem jest ochrona praw pracownika. Dlatego, zanim podpiszemy umowę cywilnoprawną, powinniśmy przekonać się, czy nie posiada przesłanek klasyfikującej ją jako dokument spełniający wymogi typowe dla stosunku pracy. Przede wszystkim, chodzi o umowy zlecenie i umowy o dzieło. kancelaria prawna wrocław

Terminy w prawie cywilnym, jak i w prawie pracy określają, że stosunek pracy następuje w momencie, kiedy pracownik deklaruje obowiązek wykonywania danej pracy wyznaczonej przez pracodawcę, podczas gdy pracodawca zobowiązuje się do wypłaty uzgodnionego wynagrodzenia. Aby mógł zostać nawiązany stosunek pracy, potrzeba spełnić jednocześnie szereg elementów. Mowa oczywiście o osobistym świadczeniu usług, które następuje w sposób ciągły i powtarzający się, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, w zamian za stosowne wynagrodzenie. Wykonywanie pracy musi odbywać się pod kierownictwem pracodawcy. W umowach cywilnoprawnych można zawrzeć informację, że praca nie może być wykonana przy obecności osób trzecich. W umowach o pracę mamy do czynienia z pracą pod kierownictwem. Terminy w prawie cywilnym odnoszące się do umów o dzieło czy zlecenia wykluczają obowiązek podporządkowania. Obie strony transakcji są równe. Podobna sytuacja dotyczy określania miejsca i czasu wykonania umowy. W dokumentach cywilnoprawnych wystarczy zawrzeć informację dotyczącą terminu wykonania zlecenia. Zbędne jest wyszczególnianie dni oraz godzin, w jakich praca ma być realizowana. W obu rodzajach umów konieczna jest informacja dotycząca wynagrodzenia. Umowa cywilnoprawna może być odpłatna lub nieodpłatna.

Przepisy określają również inną cechę stosunku pracy, jaką jest ryzyko pracodawcy, który ponosi odpowiedzialność za konsekwencje nieodpowiedniego doboru pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest również ponoszenie kosztów wypłaty w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika, a także podczas awarii, przestojów czy trudnej sytuacji finansowej firmy. Terminy w prawie cywilnym dotyczące umowy zlecenie czy o dzieło jasno określają, kto w tego typu sytuacjach ponosi ryzyko kontraktowe.

Dodaj komentarz

Top